Programové priority pro Olomoucký kraj

letak2

Pojetí kraje, rozpočet

 • Svobodní a Soukromníci se staví skepticky k současnému modelu krajského zřízení. Optimálním stavem by měl být návrat skutečné samosprávy v podobě zemského zřízení nebo alespoň prosazení částečné daňové autonomie pro vyšší samosprávně-územní celky, která by tak zavedla vnitrostátní daňovou konkurenci mezi nimi.
 • Rozpočet Olomouckého kraje musí být vždy vyrovnaný či přebytkový. Výjimku mohou tvořit pouze jen deficity vytvořené z důvodu zvlášť ničivé přírodní katastrofy. I zde však musí být vždy zpracován plán s konkrétními úsporami v letech nadcházejících, ve kterých bude muset být vytvořen přebytek, aby byl dluh kraje splacen. Důvodem pro vytváření deficitu nesmí být ani kofinancování unijních projektů.
 • Kraje nesmí podnikat. Podnikat mají soukromí podnikatelé, ne kraj.
 • Dotace poskytnuté z rozpočtu kraje musí být snižovány či rušeny. Vyrovnaný rozpočet je prioritou. Ve vztahu k příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje by mělo dojít k jejich postupné redukci.
 • Výdaje z krajského rozpočtu mají podle Svobodných a Soukromníků primárně směřovat na zajištění nezbytné krajské infrastruktury (oprava a stavba silnic…), na zajištění bezpečnosti obyvatel (v rámci věcné a místní působnosti kraje) a na řádný provoz těch škol, jejichž provozovatelem je Olomoucký kraj. Není možné, aby „neziskovky“ dostávaly miliony na „kdeco“ a střední školy zřizované krajem neměly finance ani na kancelářský papír, jako je tomu mnohdy dnes.

Doprava

 • Podpoříme vybudování odstavného parkoviště u Mohelnice, na trase mezi Olomoucí a Hradcem Králové. Spolu s využitím vozidla s mobilními váhami, které PČR nedávno pořídila, by zřízení odstavné plochy mělo vést k úspoře na každoroční údržbě přetěžované komunikace.
 • Požadujeme urychlené vybudování dálnice D-55 v úseku Olomouc-Přerov.
 • Uděláme maximum pro to, abychom přivedli na krajské železniční tratě soukromé dopravce. Monopol Českých drah na krajem zadávaných linkách musí skončit. Jen konkurence totiž zajistí kvalitní a levnou dopravu. Svobodní a Soukromníci budou rovněž prosazovat ukončení financování málo využívaných železničních tratí (zejména na Jesenicku), bude-li evidentní, že jiný druh dopravy (autobus, mikrobus…) je finančně výhodnější. Není možné, aby kraj platil provoz vlaku, je-li jeho obsazenost v jednotkách procent.

Školství

 • Olomoucký kraj patří mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR. Zároveň však podnikatele v kraji trápí nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků. Ve vztahu k těmto profesím je v kraji k dispozici několik tisíc volných pracovních míst. Svobodní a Soukromníci budou usilovat o vytvoření lepších podmínek pro střední odborné školy technického zaměření, jejichž absolventů je na pracovním trhu nedostatek. Chceme pro tyto účely poskytnout více financí, které by měly putovat do zlepšení kvality výuky na těchto školách, zejména pak do jejich vybavení.
 • Zvýšíme objem krajských financí pro školství o 10 %.

Bezpečnost

 • Zajištění bezpečnosti je primárním úkolem veřejné moci. Učiníme všechny možné právní kroky proti vybudování azylového zařízení pro tzv. „uprchlíky“ na území Olomouckého kraje. Prioritou Svobodných a Soukromníků jsou naši vlastní občané, ne státní příslušníci cizích zemí.

Ochrana vlastnického práva, spalovna odpadu

 • Jednou z povinností zastupitelstva kraje je přijetí zásad územního rozvoje coby jednoho z nástrojů územního plánování. Tvorba jednotlivých územních plánů se pak do značné míry odvíjí právě od zásad obecního rozvoje kraje. Svobodní a Soukromníci učiní maximum, aby byla v co největší možné míře poskytnuta skutečná ochrana vlastnických práv soukromoprávních subjektů. Kolektivní práva nemohou být automaticky nadřazována právu vlastnickému.
 • Stavíme se obezřetně ke stavbě spalovny odpadu na území Olomouckého kraje z rozpočtu kraje. Stavba spalovny odpadu dle našeho názoru není nezbytná, kraj může v budoucnu využívat i zařízení na území jiného kraje, například na základě veřejnoprávní smlouvy. Rozhodně odmítáme, aby se na stavbě spalovny finančně jakkoliv podílel Olomoucký kraj. Má-li být spalovna postavena, musí se tak učinit na základě záměru soukromého investora, který stavbu rovněž zafinancuje. Spalovna by musela stát rovněž v dostatečné vzdálenosti od lidských sídel. Jednoznačně odmítáme stavbu spaloven v centru měst (krajem je preferován zejména Přerov a Mohelnice), jelikož stovky nákladních aut s odpadem by znamenalo kolaps dopravy a hazard se zdravím obyvatel.

Zdravotnictví

 • Zajistíme zachování sítě nemocnic v našem kraji, a to s podporou soukromého sektoru. Prosazujeme možnost vybrat si za příplatek lepší stravu a lůžko v nemocnici. Díky tomuto opatření získají zdravotnická zařízení více prostředků na mzdy zdravotníků.

Korupce a transparentní výběrová řízení

 • Nejlepším prostředkem boje proti korupci je minimální přerozdělování a minimální utrácení krajských peněz. Kraje jsou však nuceny v řadě případů uzavírat smlouvy se soukromoprávními subjekty. Budeme požadovat transparentní výběrová řízení s veřejně přístupnými smlouvami na internetu bez obchodního tajemství. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o IT systém za miliony, nebo o propisky za pár korun. Rozkrádání veřejných peněz musí skončit.

Sport a zájmová činnost

 • V oblasti sportu preferujeme výstavbu sportovišť pro všechny před sponzoringem aktivit jednotlivců. Preferujeme, aby rozhodnutí ohledně sportovišť byla v kompetenci obcí, která je budou transparentně financovat.
 • Svobodní a Soukromníci se zasadí, aby nebyl omezován přístup občanů k zájmové činnosti. Nepodpoříme proto z pozice kraje jakékoliv snahy o regulaci hazardu a postavíme se proti nim. Případná regulace je právně v pravomoci obcí, ale odporuje pravidlům soukromého podnikání. Je na osobní odpovědnosti každého občana zda-li a v jaké míře provozuje hazardní aktivity. Hazardní prohibice vede jen k vytváření prostoru pro nelegální herny a on-line sázení a tím k odvádění peněz z rozpočtů obcí v našem kraji.
 letak1